Vitajte na stránkach Biofuel Cities!

Vitajte na stránkach biofuel-cities.eu - Vašom zdroji informácií o možnostiach širokého využívania tekutých a plynných biopalív.

Nájdete tu celoeurĂłpsky adresár projektov a činnostĂ­ v oblasti biopalĂ­v, rovnako ako zaujĂ­mavĂ© novinky a kalendáre akciĂ­; zĂ­skate prĂ­stup do strediska informačnĂ˝ch zdrojov o biopalivách, kde sĂş vám k dispozĂ­cii prĂ­slušnĂ© zásady, legislatĂ­vne predpisy, informácie o technolĂłgiách a mnoho ďalšieho. Kontaktujte firmy zaoberajĂşce sa oblasťou biopalĂ­v prostrednĂ­ctvom prĂ­leĹľitostĂ­ online, kde nájdete moĹľnosti partnerstva, spolupráce a nadväzovania kontaktov. NiektorĂ© tieto moĹľnosti sĂş prĂ­stupnĂ© iba členom Biofuel Cities European Partnership (EurĂłpskeho partnerstva biopalivovĂ˝ch miest), preto sa zaregistrujte ešte dnes! Členstvo je bezplatnĂ© a nevyplĂ˝vajĂş z neho pre vás Ĺľiadne záväzky.

Táto internetová stránka je sĂşčasťou širšej organizácie EurĂłpskeho partnerstva Biofuel Cities, fĂłra zdruĹľujĂşceho všetkĂ˝ch investorov v oblasti biopalĂ­v a nĂ­zkoenergetickĂ˝ch vozidiel. Cieľom platformy EurĂłpskeho partnerstva Biofuel Cities je zavádzať biopalivá po celej EurĂłpe, tzn. organizovať celĂ˝ reťazec od vĂ˝chodiskovej suroviny cez vĂ˝robu biopalĂ­v, aĹľ po ich distribĂşciu a používanie vozovĂ˝mi parkami. Organizácia je zaštĂ­tená projektom BiopalivovĂ© mestá financovanĂ˝m EurĂłpskou komisiou.

HlavnĂ˝m jazykom tejto internetovej stránky je angličtina, mnoho informáciĂ­ je však k dispozĂ­cii aj v inĂ˝ch jazykoch. Viac informáciĂ­ nájdete nižšie!


1. Biofuel-cities.eu - internetová stránka

2. Biofuel-cities.eu - sekcia s obmedzeným prístupom

3. Biopalivá - problematika

4. Biopalivové mestá - ciele

5. Biopalivové mestá - ponúkané možnosti

6. MĂ´Ĺľem sa stať členom organizácie EurĂłpskeho partnerstva Biofuel Cities?

7. Biopalivové mestá - informácie o projekte

1. Biofuel-cities.eu - internetová stránka

Internetová stránka biopalivovĂ˝ch miest má dve Ăşrovne prĂ­stupu - jedna je otvorená verejnosti, zatiaľ čo prĂ­stup do druhej je obmedzenĂ˝ iba pre členov organizácie EurĂłpskeho partnerstva Biofuel Cities.

Sekcia noviniek, 'Newsroom', ponĂşka najnovšie informácie o používanĂ­ biopalĂ­v v EurĂłpe. Máte tu taktieĹľ moĹľnosť objednať si zasielanie elektronickĂ©ho informačnĂ©ho spravodajcu Biofuel Cities Update. Zašlite nám novinky (v angličtine) - radi ich uverejnĂ­me s odkazom na viac informáciĂ­ vo vašom jazyku. MnoĹľstvo materiálov je taktieĹľ k dispozĂ­cii v ďalších jazykoch, predovšetkĂ˝m vo francĂşzštine, nemčine a poľĹˇtine.

V sekcii udalosti, 'Events', ste informovanĂ­ o všetkĂ˝ch dĂ´leĹľitĂ˝ch udalostiach v oblasti biopalĂ­v v EurĂłpe, vrátane seminárov organizácie EurĂłpskeho partnerstva Biofuel Cities. MĂ´Ĺľete tu nájsť aj informácie vo vašom jazyku! Radi tu taktieĹľ uverejnĂ­me vaše oznámenia o udalostiach (v angličtine - s odkazom na viac informáciĂ­ vo vašom jazyku), stačĂ­, keď nám zašlete e-mail.

Adresár projektov a činnostĂ­, 'Projects and Activities', je interaktĂ­vnym adresárom projektov a činnostĂ­ tĂ˝kajĂşcich sa používania biopalĂ­v v EurĂłpe. Nájdete tu projekty realizovanĂ© vo vašej krajine, prostrednĂ­ctvom online máp či prehľadávania databáz.

V časti 'About' nájdete viac informáciĂ­ o projekte BiopalivovĂ© mestá a partneroch projektu; informácie sĂş k dispozĂ­cii aj vo francĂşzštine, nemčine a poľĹˇtine.

Na konci kaĹľdej strany máte moĹľnosť kontaktovať nás kliknutĂ­m na odkaz 'Contact' a prispieť k rozvoju tejto internetovej stránky a organizácie EurĂłpskeho partnerstva Biofuel Cities  na základe vyplnenia formulára spätnej väzby, 'Feedback'.

Späť

2. Biofuel-cities.eu - sekcia s obmedzeným prístupom

Táto sekcia je určená vĂ˝hradne členom organizácie EurĂłpskeho partnerstva Biofuel Cities.

'My Biofuel Cities' je váš virtuálny priestor, kam si mĂ´Ĺľete ukladať prĂ­spevky do strediska informačnĂ˝ch zdrojov, zoznamu kontaktov a adresára projektov a činnostĂ­. UmoĹľnite ostatnĂ˝m ĂşčastnĂ­kom čerpať z vašej Ăşčasti - vyplnenĂ­m a pravidelnou aktualizáciou vašich detailnĂ˝ch informáciĂ­ a zdrojov informáciĂ­.

Zdrojová kniĹľnica, 'Resource Centre' ponĂşka stovky dokumentov, odkazov, prezentáciĂ­ a ďalších uĹľitočnĂ˝ch zdrojov informáciĂ­ pre vaše vyuĹľitie. Vďaka jednoducho ovládanĂ©mu interaktĂ­vnemu systĂ©mu všetko rĂ˝chlo nájdete a budete schopnĂ­ ukladať a prezentovať svoje vlastnĂ© dokumenty. MĂ´Ĺľu tu byť uvedenĂ© zdroje informáciĂ­ vo všetkĂ˝ch eurĂłpskych jazykoch. Ďalej tu nájdete internĂ© dokumenty o eurĂłpskom partnerstve, programoch a vĂ˝sledkoch seminárov, študijnĂ˝ch pobytoch a ďalších činnostiach.

Nadväzovanie kontaktov online je moĹľnĂ© v sekcii 'Biofuel Cities Partnership Facility' - tu nájdete nástroje pre vĂ˝menu, zdieľanie informáciĂ­, hľadanie partnerov pre projekty a spoluprácu, napr. interaktĂ­vny zoznam adries a kontaktnĂ˝ch Ăşdajov ďalších ĂşčastnĂ­kov.

Späť

3. Biopalivá - problematika

Dňa 10. januára 2007 zverejnila EurĂłpska komisia integrovanĂş politiku pre oblasť energetiky a ochrany klĂ­my, v rámci svojho oznámenia "Energetická politika pre EurĂłpu". Tento balĂ­ček návrhov zahŕňa plán stanovenia záväznĂ©ho cieľa, podľa ktorĂ©ho by biopalivá v roku 2020 predstavovali v EurĂłpskej Ăşnii minimálne 10% palĂ­v používanĂ˝ch pre vozidlá. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť EurĂłpy, chrániť ĹľivotnĂ© prostredie a zaistiť dodávky energiĂ­ v budĂşcnosti.

Biopalivá hrajĂş unikátnu rolu v novej eurĂłpskej energetickej politike. DnešnĂ© dopravnĂ© systĂ©my v EurĂłpe sĂş takmer plne závislĂ© na dodávkach ropy, pričom veľkĂ© mnoĹľstvo dodávok pochádza z nestálych trhov. Aby bola moĹľnosť tĂşto závislosť obmedziť, je nutnĂ© podporovať ďalšie zdroje energie. Biopalivá sĂş jedinou priamou náhradou ropy v doprave, ktorá je v sĂşčasnosti dostupná vo veľkom meradle.

Biopalivá mĂ´Ĺľu taktieĹľ prispieť k rozvoju udrĹľateľnej dopravy. DopravnĂ˝ sektor je najrĂ˝chlejšie rastĂşcim zdrojom emisiĂ­ sklenĂ­kovĂ˝ch plynov. Biopalivá sĂş jednou z novĂ˝ch moĹľnostĂ­ - spoločne s vĂ˝vojom v oblasti Ăşčinnosti - ponĂşkajĂşcou praktickĂş moĹľnosť rozsiahleho obmedzenia tvorby sklenĂ­kovĂ˝ch plynov v dopravnom sektore v strednodobom horizonte.

Späť

4. Biopalivové mestá - ciele

Projekt BiopalivovĂ© mestá rozvĂ­ja a udrĹľuje tzv. "EurĂłpske partnerstvo Biofuel Cities" v snahe demonštrovať širokĂ© moĹľnosti vyuĹľitia novĂ˝ch a inovatĂ­vnych biopalivovĂ˝ch technolĂłgiĂ­. Tento projekt zahŕňa celĂ˝ reťazec od suroviny cez vĂ˝robu biopalĂ­v, aĹľ po ich distribĂşciu a používanie vozovĂ˝mi parkami. Organizácia EurĂłpske partnerstvo Biofuel Cities bola zaloĹľená s cieľom stať sa stálou inštitĂşciou.

Ciele projektu Biopalivové mestá je

 • vytvoriť eurĂłpske partnerstvo pre vĂ˝menu a nadväzovanie kontaktov v oblasti využívania biopalĂ­v;
 • nezávisle hodnotiť vĂ˝skum a vĂ˝voj a demonštračnĂ© projekty tĂ˝kajĂşce sa biopalĂ­v a udrĹľateľnĂ˝ch politĂ­k mobility;
 • ponĂşkať podporu prostrednĂ­ctvom informáciĂ­, akciĂ­, nástrojov a publikáciĂ­.

Späť

5. Biopalivové mestá - ponúkané možnosti


Projekt Biopalivové mestá

 • koordinuje EurĂłpske partnerstvo Biofuel Cities, fĂłrum zdruĹľujĂşce všetkĂ˝ch investorov v oblasti biopalĂ­v a nĂ­zkoenergetickĂ˝ch vozidiel;
 • prevádzkuje tĂşto internetovĂş prezentáciu;
 • organizuje akcie a prĂ­leĹľitosti online, kde nájdete moĹľnosti partnerstva, spolupráce a nadväzovania kontaktov;
 • organizuje odbornĂ© semináre a študijnĂ© pobyty s praktickĂ˝mi demonštráciami využívania biopalĂ­v;
 • distribuuje informačnĂ˝ch spravodajcov a mnoĹľstvo ďalších publikáciĂ­ informujĂşcich o vĂ˝voji v oblasti biopalĂ­v, vrátane prĂ­padov správnej praxe, poradenstva a správ;
 • rozvĂ­ja nástroje na sledovanie, štandardizáciu biopalĂ­v a ich využívanie.

Členovia eurĂłpskeho partnerstva majĂş prĂ­stup k všetkĂ˝m sluĹľbám a vĂ˝hodám. Členstvo je bezplatnĂ© a nevyplĂ˝vajĂş z neho Ĺľiadne záväzky.

Späť

6. MĂ´Ĺľem sa stať členom organizácie EurĂłpskeho partnerstva Biofuel Cities?

Projekt Biopalivové mestá koordinuje Európske partnerstvo Biofuel Cities, fórum združujúce všetkých investorov v oblasti biopalív a nízkoenergetických vozidiel.

EurĂłpske partnerstvo vĂ­ta potenciálnych a skutočnĂ˝ch konečnĂ˝ch používateľov biopalĂ­v, napr. miestne samosprávy a komerčnĂ˝ch konečnĂ˝ch používateľov; spoločnosti v rámci celĂ©ho dodávateľskĂ©ho reťazca biopalĂ­v, od dodávateľov surovĂ­n po investorov v oblasti automobilovĂ©ho priemyslu; vĂ˝skumnĂ˝ch pracovnĂ­kov, zástupcov národnĂ˝ch a nadnárodnĂ˝ch vlád a štandardizačnĂ˝ch orgánov a samozrejme zdruĹľenia, nevládne organizácie a mĂ©diá zaoberajĂşce sa oblasťou biopalĂ­v.

Členovia mĂ´Ĺľu využívať

 • aktuálne informácie o projektoch v oblasti biopalĂ­v a aktĂ©roch v rámci EĂš, spoločne s moĹľnosťou zĂ­skania kontaktnĂ˝ch Ăşdajov;
 • prĂ­stup k vyskúšanĂ˝m know-how a osvedčenĂ˝m metĂłdam;
 • nástroje pre financovanie, investĂ­cie a partnerov projektov;
 • odkazy na informácie z trhov, napr. ceny palĂ­v, surovĂ­n, vozidiel;
 • vĂ˝menu skĂşsenostĂ­ s kolegami a s ďalšími investormi;
 • moĹľnosti ovplyvnenia politĂ­k a kritĂ©riĂ­, predovšetkĂ˝m na Ăşrovni EĂš.

SluĹľby zahŕňajĂş

 • ĂşplnĂ˝ prĂ­stup na internetovĂş stránku projektu BiopalivovĂ© mestá;
 • vĂ˝menu informáciĂ­ s kolegami prostrednĂ­ctvom interaktĂ­vneho zoznamu adries v rámci projektu BiopalivovĂ˝ch miest, spoločne s objednanĂ­m elektronickĂ©ho informačnĂ©ho spravodajcu Biofuel Cities Update a tlačenĂ©ho štvrťročnĂ©ho spravodajcu Biofuel Cities Quarterly;
 • bezplatnĂ˝ prĂ­stup k ďalším sluĹľbám a vĂ˝robkom, vr. seminárov, študijnĂ˝ch pobytov a publikáciĂ­.

Členstvo je bezplatnĂ© a nevyplĂ˝vajĂş z neho Ĺľiadne záväzky. Jednoducho vyplňte registračnĂ˝ formulár.

Späť

7. Biopalivové mestá - informácie o projekte

Projekt Biopalivových miest je realizovaný od polovice roku 2006 do polovice 2009. Ide o projekt "koordinovanej akcie", financovaný z prostriedkov 6. rámcového programu výskumu Európskej únie, pod aktivitou "Alternatívne motorové palivá: Biopalivové mestá".

Projekt BiopalivovĂ© mestá vám prináša sedem partnerov, ktorĂ­ zdieľajĂş jedinečnĂ© a rozsiahle skĂşsenosti nielen v oblasti vĂ˝skumu a vyuĹľitia biopalĂ­v a udrĹľateľnej mobility, ale taktieĹľ v oblasti špecifickĂ˝ch potrieb miestnych samospráv, spoločnostĂ­ a poĹľiadaviek hodnotenia a komunikácie.

Späť